POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALES

Abast de la política de protecció de dades personals
Aquesta política de protecció de dades de caràcter personal te per objectiu facilitar i posar a l’abast dels usuaris tota informació relativa a tractament de dades conforme el Reglament General de Protecció de Dades 679/2016 (“RGPD”) i la Llei Orgànica de Protecció de Dades Personal i Garantia de Drets Digitals 3/2018 (“LOPD”).

L’abast de la present política de protecció de dades personals i en conseqüència del tractament de dades inclou la navegació a la pàgina Web, la navegació als perfils en els que puguem tenir presencia a xarxes socials (Facebook, Twitter, Instagram, etc), sense perjudici del que es detalla en relació a l’ús de les xarxes socials en la present política de protecció de dades i en el Avís Legal de la Web, i formularis o altres accions que es facin a la pàgina Web com per exemple concursos o enquestes.

Qui és el responsable del Tractament de les seves dades personals?
En compliment de l’artícle 13 del RGPD, informem, que les dades de caràcter personal que ens proporcioni seran tractades per RSmotor SC, amb domicili social C/ Escatllar 3 CIF J55338370, Correu electrònic info@rsmotor.cat En endavant el “Rsmotor” o el “Responsable” indistintament.

Quines Dades Personals es recullen i per quines finalitats?
RsMotor podrà accedir a les dades que l’usuari proporcioni que es detallen a continuació, a més de certes dades de navegació fruit de la instal·lació de cookies permeses per l’usuari, es pot consultar tota la informació al respecte a la Política de Cookies

Detallem, les dades personals que gestionem, així com les seves finalitats:

Apartat

Dades

Finalitat i legitimació

Formulari de contacte

Correu electrònic

Contestar a la seva pregunta, legitimada en la seva petició prèvia.

Xarxes Socials

Nom d’usuari

Respondre dubtes o comentaris sobre les nostres publicacions.

Per quina raó utilitzem les seves dades personals?

Els tractament de dades dels usuaris es correspondran únicament per a les finalitats per a les que s’ha atorgat el consentiment. A continuació us expliquem la base legal que ens permet tractar les seves dades personals:
1.- En compliment d’una relació contractual
2.- Quan ens dona el seu consentiment.
3.- Compliment d’obligacions imposades per llei.

Quant de temps conservarem les seves dades?

RSmotor SC guarda les seves Dades Personals mentre sigui necessari per a la finalitat per al qual van ser proporcionades o per satisfer obligacions legals respecte aquestes i en qualsevol cas fins l’expiració de l’últim termini legal que justifiqui la seva tinença.

L’usuari pot retirar el consentiment i sol·licitar la eliminació de les dades, en el marc de l’exercici dels seus drets que més endavant es detalla, en qualsevol moment, no obstant això RSmotor podrà conservar-les degudament bloquejades durant el termini necessari per a satisfer obligacions legals respecte aquestes.

A qui comunicarem les seves dades?

RSmotor és el destinatari principal de les seves dades i en cap cas les cedirà, vendrà, llogarà ni les posarà a disposició de tercers a excepció dels proveïdors de serveis que requereixin accés a les dades per dur a terme l’objecte dels serveis contractats pel Responsable.

RSmotor, es compromet a que els proveïdors de serveis que tinguin accés a les dades ho faran d’acord amb les garanties legals pertinents establertes al RGPD i LOPD i en conseqüència no tractaran les dades dels usuaris per a finalitats pròpies o diferents a les que per raó dels serveis i les finalitats que legitimen el tractament corresponen.

Estan subjectes a transferències internacional les seves dades?

El tractament de les dades dels usuaris per el Responsable, en principi, no està subjecte a transferències internacionals. No obstant, en el cas que es requereixi realitzar transferències internacionals de dades o bé que les hagin de tractar proveïdors situats fora de l’Espai Econòmic Europeu, RSmotor es cerciorarà que es realitzaran amb les garanties i mecanismes legals que el RGPD estableix a tal efecte.

Estan subjectes a l’elaboració de perfils o decisions automatitzades les seves dades?

El tractament de les dades de l’usuari no suposa la decisió automatitzada en cap de les prestacions i continguts que oferim RSmotor a la pàgina web.

Rsmotor pot realitzar tractaments de dades que comportin l’elaboració de perfils amb la finalitat de millorar la pàgina Web o oferir un millor contingut per l’usuari. En el cas que es realitzin elaboracions de perfils quedarà estrictament lligada a la instal·lació de cookies consentida al terminal de l’usuari.

D’altre banda, poden donar-se elaboracions de perfils per tercers aliens al Responsable com per exemple els responsables dels navegadors utilitzats per l’usuari, RSmotor no és responsable d’aquest tractaments ni dels seus resultats. No obstant l’anterior, RSmotor oferim més informació en relació a les cookies pròpies i general així com facilitem informació d’interès a l’usuari perquè pugui configurar i controlar les cookies a la Política de Cookies.

Dades no pertinents

RSmotor SC en el compliment del principi d’exactitud de les dades com a Responsable, adverteix a l’usuari de l’obligació que te de proporcionar dades certes i pròpies, llevat l’existència d’una representació legalment constituïda, donat que cap usuari pot utilitzar la identitat d’una altra persona i comunicar les seves dades personals a tercers, de manera que l’usuari en tot moment haurà de tenir en compte que només pot proporcionar dades personals corresponents a la seva pròpia identitat i que siguin adequades, pertinents, actuals, exactes i veritables.

En cas d’incompliment de l’usuari de l’anterior, RSmotor queda exonerat de qualsevol responsabilitat que es pugui donar de l’ús de dades proporcionades errònies, falses o no pròpies.

Mesures de seguretat respecte les seves dades

RSmotor SC en la condició de Responsable de les seves dades, assegura l’absoluta confidencialitat i privacitat de les dades personals recollides i facilitades per l’usuari i per això s’han adoptat mesures essencials i pertinents de seguretat per evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat i garantir així la seva integritat, disponibilitat i seguretat.

Quins són els seus drets respecte les seves dades personals?

La legislació vigent en matèria de protecció de dades atorga als usuaris una sèrie de drets respecte a les seves dades personals els quals son: dret d’accés, dret de rectificació, dret de cancel·lació, dret d’oposició, dret de portabilitat, dret d’oblit i dret de limitació.

Malgrat que les dades en aquesta pàgina web han estat recollides mitjançant el consentiment, RSmotor informa que l’usuari el podrà revocar en qualsevol moment sense que tingui conseqüències més enllà de les que el dret exercit suposi.

Per a l’exercici de drets l’usuari RSmotor requereix que s’aporti documentació acreditativa d’identitat i es dirigeixin a la següent adreça: info@rsmotor.cat

L’usuari, podrà presentar reclamació davant l’autoritat competent en matèria de protecció de dades si considera que no s’han tractat les seves dades de forma lícita o que no s’han atès les seves sol·licituds o drets. L’autoritat competent és l’Agència Espanyola de Protecció de Dades
https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/infoSede/canalesAcceso.jsf

Perfils de RSmotor a xarxes socials

RSmotor pot tenir registrat diversos perfils a diferents xarxes socials (Facebook, Twitter, Instagram,…) als quals l’usuari pot tenir accés a través de la plataforma pròpia de la xarxa social. Tenint en compte l’anterior, les plataformes de les xarxes socials tenen les seves pròpies condicions d’ús i polítiques de privacitat, per aquest motiu, l’usuari que s’uneixi a algun dels perfils a xarxes socials de RSmotor, ho farà conforme al seu marc legal específic, quedant exonerat el Responsable de qualsevol responsabilitat respecte l’usuari o tercers. De conformitat a l’anterior, les dades de l’usuari correspondran a la xarxa social, tret dels casos en que mitjançant accions de màrqueting concretes, tipus concursos, promocions,…, RSmotor hagi obtingut directament les dades.

RSmotor podrà eliminar comentaris dels usuaris en els seus perfils a xarxes socials, quan consideri que infringeixen el contingut del present Avís Legal, els drets de tercers, la legislació aplicable i/o l’odre públic.

RSmotor queda exonerat de qualsevol responsabilitat fruit de l’ús inapropiat dels usuaris dels perfils a xarxes socials de RSmotor, així com de les publicacions que aquests puguin fer en els seus propis perfils en detriment de drets de tercers, contraris a l’Avís Legal, la Política de Privacitat, la legislació aplicable i/o el ordre públic per mitja o a costa del contingut del Responsable.

Menú
Obrir conversa
Et podem ajudar?
Hola 👋
Et podem ajudar?